Uusia tuulia maaseudulle ja vanhuspalveluihin!

Hyvinvointia maatilalta –hanke on käynnistynyt. Olemme erittäin innoissamme ja toiveikkaina alkaneesta hankkeesta, sen etenemisestä ja siitä mitä kaikkia ovia se voi mahdollisesti avata eri toimijoille ja yhteisöille niin maaseudulla, kuntasektorilla kuin kaupungeissa.

Suomessa maaseutu sekä vanhuspalvelut ovat molemmat olleet viime vuosina kovan murroksen alla. Pienet maatilat vähenevät, koska tuet eivät riitä elämiseen ja toiminnan pyörittämiseen. Kaikkien resurssit isoille investoinneille ja tilakoon kasvattamiselle eivät riitä tai ovat yksinkertaisesti mahdottomia. Vanhuspalveluilla taas on kuuma peruna iäkkäiden väkiluvun jatkuvasti noustessa – miten tukea kotona asumista, jotta kalliilta laitoshoidolta vältyttäisiin ja miten tuottaa tarvittavat palvelut, jotta iäkkäiden terveyttä ja kokonaisvaltaista toimintakykyä voitaisiin tukea taloudellisesti kannattavasti.

Eu:n rahoittamassa SoFar -projektissa (2009) on avattu hoivamaatalouden (termejä mm. ”Care Farming”, ”Social Farming”, ”Farming for Health”) mahdollisuuksia yleisellä tasolla. Se voi olla merkityksellistä palvelun käyttäjille sen tuomien hyötyjen kautta (esim. elämänlaatu, voimaantuminen, terapeuttisuus), mutta se voi myös vahvistaa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta monipuolistaen maatilojen ja maaseudun taloutta, elvyttäen maaseudun sosiaalista pääomaa ja vahvistaen sen sosiaalipalveluita. Näin se voi myös vaikuttaa siihen, että maaseudun yhteisöt ovat eläviä. Se voi tuoda innovaatioita maatalous-, koulutus-, sekä sosiaali- ja terveyskentälle ja määrittää uusia kestäviä linkkejä näiden sektoreiden välille.

Hyvinvointia maatilalta –hankkeen myötä toivomme löytävämme uusia ratkaisumahdollisuuksia (tai ainakin uusia näkökulmia) sekä maaseudun että vanhuspalveluiden haasteisiin. Haastetta siis riittää, mutta lippu on korkealla ja taskut täynnä ideoita!

Hankkeen tarkoituksena on siis tukea iäkkäiden kotona asumista päivätoiminnalla, joka tapahtuu maatiloilla ja maaseutuympäristössä. Samalla annamme tukea maatilayrittäjille uusien elinvoimaisuutta tuovien toimintamuotojen kehittelyyn. Tavoitteena on kehittää uudenlainen päivätoimintamalli, joka kootaan tekemällä benchmarkingia tutustumalla muissa maissa toteutuneisiin samankaltaisiin hankkeisiin, toimintaan sekä kansainvälisiin tutkimuksiin (aiheesta tulossa lisää mielenkiintoisia esittelyjä mm. Norjasta!). Muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa hoivamaatilat on jo paljon pidemmälle kehitettyä kuin täällä meillä. Tämän kaltaista toimintaa, jossa iäkkäät kävisivät maatilalla päivätoiminnassa, ei tietääksemme ole Suomessa, mutta muille asiakasryhmille päivätoimintaa on kehitetty ansiokkaasti. Täältä kuitenkin löytyy iäkkäiden hoivakoteja, joissa tausta-ajatuksena on vihreän hoivan hyödyntäminen sekä paljon sellaista toimintaa, jossa esim. maatilan eläimiä viedään vierailulle palvelukoteihin tai päiväkeskuksiin. Näistä olemme kuulleet ja lukeneet positiivisia käyttökokemuksia.

Uskomme, että maatilaympäristö monimuotoisten rikkauksien ansiosta antaa uusia mahdollisuuksia iäkkäiden päivätoiminnalle ja sen kehittämiselle. Hanke on vasta alussa ja kysymyslista pitkä: Mitä kaikkea tulisi toiminnan suunnittelussa ottaa huomioon? Mitkä asiat ovat keskeisimpiä toiminnan suunnittelussa maatilayrittäjien näkökulmasta katsottuna? Kuinka kehittää päivätoimintamallista sellainen, että sitä voisi tulevaisuudessakin hyödyntää? Kuinka se tukisi kestävää kehitystä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalvelujen strategiamuutoksia? Miten saada riittävästi näkyvyyttä toiminnalle ja löytää oikeat väylät sen edistämiseksi jne.? Toivottavasti hankkeen loputtua pystymme antamaan vastauksia ja näkökulmia käytännön kokemuksen myötä.

Mistä lähteä siis liikkeelle? Asiakaslähtöisyys on yksi vahvasti hanketta ohjaava tekijä. Iäkkäiden toimintakyky sekä myös tarpeet ja toiveet otetaan ensisijaisesti huomioon. Tällöin se tuo myös tietoa ja taitoa toimintaa suunnitteleville maatilayrittäjille siitä miten ja minkälaisia palveluita kannattaa lähteä suunnittelemaan ja tarjoamaan (voiko niitä tarjota yksin, millä ammattitaidolla tai tarvitseeko muita tahoja yhteistyöhön jne.) Tutustumme myös kansainvälisiin tutkimuksiin sekä kotimaisiin hankkeisiin luontolähtöisten ja maatila-avusteisten toimintojen käytöstä. Näin ollen pystymme jakamaan toimintaa suunnitteleville myös näyttöön ja kokemukseen perustuvaa tietoa, joka ohjaa toiminnan suunnittelua ja tekee toiminnasta myös vastuullisempaa.

Hankkeen aikana päivätoimintamallia tullaan testaamaan kolmella keskisuomalaisella maatilalla kesä – syyskuun 2017 aikana. Testauksen aikana arvioimme toiminnan vaikuttavuutta käyttäen apuna erilaisia toimintakyvyn mittareita. Keräämme myös iäkkäiltä, maatilayrittäjiltä sekä muilta toimintaan osallistuvilta tahoilta palautetta sekä kokemuksia.

Moni varmasti miettii, että mitäs siellä maatilalla sitten tullaan tekemään iäkkäiden kanssa? Maatilojen rekrytoiminen hankkeeseen on vielä käynnissä ja sopivien maatilojen löydyttyä tiedämme myös enemmän mihin toiminta tiloilla tulee painottumaan (eläimet, luontoympäristöt, maatilan työt jne.).

Aiemmin mainitsemani asiakaslähtöisyys on kuitenkin ensisijainen prioriteetti toimintaa suunniteltaessa niin turvallisuuden, tarpeiden kuin mielekkyydenkin kannalta. Asiakaslähtöisyys vaikuttaa pitkillä kantimilla myös siihen onko toiminta taloudellisesti kannattavaa. Olemme tehneet laajan kyselyn Keski-Suomen alueen iäkkäille siitä, että kiinnostaako heitä päivätoiminta maatilalla ja minkälaiset maatilat sekä toiminnat heitä erityisesti kiinnostavat.

Otamme tietenkin myös huomioon maatilayrittäjien henkilökohtaiset resurssit: kokemukset, taidot ja toiveet. Maaseudulla asuu paljon moniosaajia ja ammattitaitoa löytyy laajalta spektriltä, joten olisi hukkaan heitettyä, jos toiminta ei näyttäisi maatilayrittäjien itsensä näköiseltä. Se myös luultavammin antaa enemmän kaikille osapuolille!

Hanketta ohjaa Green Care – suuntaviivat. Haluamme kehittää maatiloilla toteutettua päivätoimintaa, joka on ammattimaista, vastuullista sekä tavoitteellista. Erityisesti asiakkaiden kannalta, mutta näin se myös tulee palvelemaan tehokkaammin niitä tahoja, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä maatilojen kanssa tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton (2013) antamassa iäkkäiden ihmisten palveluiden kehittämisen laatusuosituksessa korostuu kuntoutuksen näkökulma sekä palveluiden laatu sekä monipuolisuus, jotta kotona asumista voidaan tukea paremmin. Nämä ohjenuorat viitoittavat meitä seuraavat 1,5 vuotta. Teemme myös yhteistyötä Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta (LuoKSe) -hankkeen kanssa. Avaamme myöhemmin lisää tässä blogissa miten Green Care tulee näkymään hankkeessa käytännön tasolla.

Hanke on yleishyödyllinen hanke ja toivomme sen auttavan maatiloja tämänkaltaisessa toiminnassa valtakunnallisesti. Hankkeen lopputuotoksena tehdään yleishyödyllinen opas maatilayrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan päivätoimintaa nimenomaan iäkkäille.

Pysykää kuulolla, pyrimme päivittämään blogia säännöllisin väliajoin, jotta tiedätte missä mennään. Jakakaa ajatuksianne ja ideoitanne meille. Kaikki palaute on ehdottomasti tervetullutta! Meidät löytää myös Facebookista ja Twitteristä.

Tehdään tästä yhdessä hyvää tulevaisuutta ajatellen!

Salla Partala

projektityöntekijä/toimintaterapeutti

 

Lähteet:

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Linkki julkaisuun.

Di lacovo, Francesco & O´Connor, Deirdre. 2009, 23-24. Supporting policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas. WWW-julkaisu. Linkki julkaisuun.